Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenregeling

Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.      Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2.     Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3.     Dag: kalenderdag;

4.     Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

5.     Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

6.     Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7.     Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

8.     Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

9.     Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

10.  Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

11.  Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

 

Handelsonderneming Hoekstra handelend onder GPS4KIDS

Post adres

de Jister 22, 8621 DR  HEEG

E-mailadres: verkoop@gps4kids.nl

KVK Nummer 52268845
BTW Nummer NL001466632B48

Bezoekadres:

Handelsonderneming Hoekstra
de Draei 16-O
8621 CZ  HEEG

 

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de

gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

 

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

-       de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;

-       de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;

-       een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

2.     Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.     Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4.     Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

5.     Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

6.     Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

7.     Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 - Het aanbod

1.     Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.     Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

3.     Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

4.     Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5.     Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

6.     Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

o      de prijs inclusief belastingen;

o      de eventuele kosten van verzending;

o      de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

o      het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

o      de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

o         de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

o         de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

o         of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

o         de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

o         de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

o         de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

o         de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen. 

 

Artikel 5 - De overeenkomst

1.     De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.     Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.     Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.     De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.     De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6.     In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

7.     Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

1.      Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2.      Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3.      Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

4.      Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

5.      Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

6.      Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

1.     Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2.     Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

1.     De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven  in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2.     Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

3.     Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.

 

 

Artikel 9 - De prijs

1.     Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2.     In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3.     Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4.     Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5.     De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

6.     Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

1.      De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2.      Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

3.      Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

4.      De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid en werking van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele soft en - hardware ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten. Als derden (Server bedrijf, fabrikant) of de ondernemer (Handelsonderneming Hoekstra)  in geval van schade door faillissement, brand, overmacht, of technisch falen niet meer kunnen zorgen voor een degelijke werking, dan kan noch de ondernemer (HOH) of fabrikant aansprakelijk worden gesteld.

 

5.      De garantie geldt niet indien:

o         De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

o         De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

o         De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

1.     De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2.     Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3.     Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

4.     Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

5.     In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

6.     Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

7.     Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

1.     De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2.     De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3.     De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

o         te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

o         tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

o         altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

4.     Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

5.     In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

6.     Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

7.     De overeenkomst met beperkte duur van 12 maanden ter kennismaking en gebruik van de BELIO©TOUCH en het webplatform wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode. Via de APP krijgt u na 11 maanden de mogelijkheid om uw APP account en gebruikt te verlengen met 12 maanden. U betaald hiervoor € 10,- incl. BTW per 12 maanden.

Duur

8.     Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 13 - Betaling

1.     Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2.     De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

3.     In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 14 - Klachtenregeling

1.     De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.     Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3.     Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4.     Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

5.     Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer.  Als we er samen niet uitkomen dan kunnen we ons wenden tot de EU geschillen commissie. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

6.     Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

7.     Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 15 - Geschillen

1.     Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

2.     Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

PRIVACY VOORWAARDEN

Handelsonderneming Hoekstra, handelend onder GPS4KIDS respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site, diensten, en producten, en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij handelen conform de nieuwe Europese GDPR / AVG wetgeving die op 25 Mei 2018 van toepassing is.

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om uw bestelling te verwerken en voor de aflevering. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Handelsonderneming Hoekstra, handelend onder de naam GPS4KIDS zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling zoals PostNL. 

In de onderstaande samenvatting vind u informatie over uw rechten als consument, welke gegevens bij verwerken, waarom we dit doen, en bij wie.

 

Privacy beleid aankoopgegevens via GPS4KIDS internet webshop


Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

 

Welke gegevens moet ik verstrekken aan jullie?

 

VOOR HET PLAATSEN VAN EEN ONLINE BESTELLING:

 

Bij het plaatsen van een online bestelling moet u uw naam, adres, e-mail adres, en telefoonnummer opgeven. Deze gegevens gebruiken wij voor het verzenden van uw bestelling. Deze gegevens worden onbeperkt bewaard, en niet gedeeld met derden of doorverkocht. Wij kunnen deze gegevens opvragen bij support en garantie zaken. Op uw verzoek kunnen wij deze gegevens laten verwijderen uit ons systeem. Onze website is gehost door Versio B.V. gevestigd te Zwolle, waarmee een verwerkers overeenkomst is afgesloten. Deze kunt u hier nalezen

  

Functionaris voor gegevens verwerking:

Voor vragen over de Website, BELIOTOUCH APP gegevens en dataverwerking kun u contact opnemen met onderstaand.

 

Dhr. A. Hoekstra ( privacy officier )

E-mail : verkoop@gps4kids.nl

 

Onze gegevens:  

 

Handelsonderneming Hoekstra,  handelend onder de naam: 

GPS4KIDS

De Draei 16-O

8621 CZ  HEEG

E-mail verkoop@gps4kids.nl

KVK Nummer 52268845
BTW Nummer NL001466632B48

 

Postadres:

de Jister 22, 8621 DR  HEEG.

 

Privacybeleid gebruik BELIO®TOUCH + BELIO©TOUCH SENIOREN horloges 
 

Toestel foto BELIO©TOUCH series. Links BELIO©TOUCH en rechts de BELIO©TOUCH SENIOREN versie.

 

          

 


Persoonlijke gegevens en het verzamelen van gebruikers/positiegegevens zijn uitsluitend bedoelt voor de werking van onze producten (BELIO®TOUCH en BELIOTOUCH SENIOR) horloge en BELIO®TOUCH APP. Deze gegevens kunnen bij een supportvraag van de klant inzichtelijk worden voor onze technische staf, echter na goedkeuring van uw kant. Deze gegevens zullen nimmer door ons openbaar worden gedeeld of verkocht aan externe partijen, tenzij een wettelijke regeling ons daartoe dwingt of er sprake is van een bedrijfsovername. In het laatste geval zal BELIO® u vooraf informeren.

 

De volgende gegevens worden door ons verzameld ten behoeve van de werking van de BELIO®TOUCH series, diensten en producten.

 

• IMEI en ID nummer van het device

Doel: Ieder GPS kinderhorloge heeft een unieke IMEI code en een ID nummer. Hiermee kunnen wij toestellen identificeren

• Simkaartnummer van het device

Doel: De simkaart is nodig voor de communicatie tussen het GPS horloge, server, en de APP. Dit telefoonnummer nummer wordt opgeslagen op onze server. Onze horloges werken uitsluitend met KPN of Vodafone. In België Proximus. 

• GPS,WIFI, GPRS Positioneringen ( Route historie )

Doel: In de APP zit een routehistorie. Deze wordt 12 maanden bewaard, en daarna verwijderd door onze privacy officier.  

• Telefoonnummer(s), SOS familie nummer, administratie nummer. 

Doel: Deze gegevens worden opgeslagen op onze server, en daardoor hoeft u deze niet telkens opnieuw in te voeren als u inlogt.

• Activiteiten tellers zoals de stappenteller, veiligheidszones, *hartslagmetingen. (* alleen bij senioren horloge)

Doel: Deze gegevens worden opgeslagen op onze server, zodat u deze niet iedere keer moet instellen.

 

Onze server is aangeschaft bij Versio B.V. Ceintuurbaan 26-a, 8024 AA te Zwolle. Met Versio BV is een verwerkers overeenkomst afgesloten. De fysieke server is gevestigd op Gyroscoopweg 134-140 te Amsterdam.

 

Op basis van een support verzoek kan uw informatie zoals bovenstaand genoemd (Horloge ID, SOS telefoonnummers etc.) inzichtelijk worden voor de medewerkers van BELIO / onze technische staf. Indien nodig zullen wij u hiervoor toestemming vragen. Support verzoeken worden uitsluitend afgehandeld door onze eigen medewerkers, en gaan niet via externe partijen. Mocht u er problemen mee hebben dat uw gegevens inzichtelijk worden, geef dit dan aan in uw support aanvraag. Mochten wij moeten inloggen op onze server om uw support vraag te beantwoorden of om uw probleem te verhelpen, dan doen wij dit uitsluitend met uw toestemming.

 

Gegevens laten verwijderen - Uw recht op vergetelheid.

Op Uw verzoek kunnen wij uw gegevens verwijderen. Op onze pagina verwijderen van uw gegevens vind u meer informatie over deze procedure.

 

 

Inzage recht

U heeft altijd het recht om uw gegevens in te zien die wij verwerken. U kunt hiervoor een verzoek doen via verkoop@gps4kids.nl t.a.v. Dhr. A. Hoekstra. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Wij sturen u dan een elektronisch en leesbaar document via e-mail. 

 

Rectificatie recht

U heeft altijd het recht om uw gegevens te laten aanpassen of te wijzigen. Stuur hiervoor een e-mail naar verkoop@gps4kids.nl t.a.v. Dhr. A. Hoekstra.Wij sturen u dan een elektronisch en leesbaar document via e-mail.

 

 

Welke gegevens moet ik verstrekken aan jullie?
 

Bestelling plaatsen:

 

Bij het plaatsen van een bestelling moet u uw naam, adres, e-mail adres, en telefoonnummer opgeven. Deze gegevens gebruiken wij voor het verzenden van uw bestelling. Deze gegevens worden onbeperkt bewaard, en niet gedeeld met derden of doorverkocht. Wij kunnen deze gegevens opvragen bij support en garantie zaken. Op uw verzoek kunnen wij deze gegevens laten verwijderen uit ons systeem. Stuur hiervoor een email naar verkoop@gps4kids.nl t.a.v. privacy officier.

 

BELIO©TOUCH APP ACCOUNT:

 

Voor het aanmaken van een BELIOTOUCH app account hebben wij uw horloge ID nummers nodig. Daarnaast vragen wij u om een kopie orderbevestiging zodat wij u kunnen identificeren.

Heeft u 1 toestel, dan is het aanmaken van een account niet nodig. (Data minimalisatie)

Om gebruik te maken van ons app platform is registratie via een email adres niet nodig, nog andere persoonlijke gegevens. Dit in het kader van data minimalisatie. Optioneel kunt u de naam van uw device aanpassen in de app naar persoonlijke keuze, echter is dit niet verplicht. 

Wijzig regelmatig uw wachtwoord, net zoals bij uw andere online apparaten is ons advies, en bewaar deze op een veilige plaats. 

 

Opslaglocatie server BELIOTOUCH

Onze server is aangeschaft bij Versio B.V. Ceintuurbaan 26-a, 8024 AA te Zwolle. Met Versio BV is een verwerkers overeenkomst afgesloten. De fysieke server is gevestigd op Gyroscoopweg 134-140 te Amsterdam

Uit veiligheid overwegingen publiceren wij geen IP nummer van deze server.

Onze server en app werken met SSL (Versleutelde data verbindingen) en AES (Advanced Encyption System voor de data). Bij verlies van uw APP inloggegevens kunt u deze uitsluitend laten resetten via onze supportdesk. Wachtwoorden zijn voor ons niet inzichtelijk of te achterhalen. Wij kunnen uitsluitend horloges resetten. 

In geval van server en app storingen behouden wij het recht om gebruik te maken externe partijen. In dit geval is Versio B.V. gevestigd te Zwolle ons eerste aanspreekpunt bij technische storingen. Op de website van Versio kunt u de verwerkers overeenkomst nalezen. Deze kunnen wij u ook op verzoek doorsturen.

 

PLATFORM STORINGEN EN ONDERHOUD

 

Bij een mogelijke platform / server storing behouden wij het recht voor om gebruik te maken van een externe engineer. Ons eerste aanspreekpunt voor mogelijke server of app storingen is Versio BV te Zwolle. Op de website van Versio BV vind u de verwerkers overeenkomst. In uiterste noodgevallen is het mogelijk dat dat een engineer vanaf onze horloge producent in Shenzhen moet inloggen op ons platform. Deze werkzaamheden staan onder ons direct toezicht, en worden gelogd door onze privacy officier. Hierbij wordt uitsluitend gekeken naar de technische werking van het platform, en niet naar de zoals aangegeven gegevens die wij nodig hebben om uw product te laten functioneren. Daarnaast is er een GDPR verwerkersovereenkomst afgesloten met de producent. De verwerkers overeenkomst kan op verzoek van klanten overlegd worden. Ook belangrijk om te weten is dat onze server data geen persoonsgegevens bevat zoals e-mail adressen, geboortedatums, profiel foto's, betaalinformatie, of andere direct herleidbare persoonsgegevens. Dit hebben wij bewust gedaan in het kader van data minimalisatie. Zie ook de data en gegevens die wij opslaan en verwerken in Nederland. 

 

Functionaris voor gegevens verwerking:

 

Dhr. A. Hoekstra ( Privacy officier )

E-mail : verkoop@gps4kids.nl

 

 

 

 

APP ONTWIKKELING HISTORIE EN TOEKOMST

 

De app aplicatie BELIOTOUCH welke wij gebruiken voor onze toestellen BELIOTOUCH en BELIOTOUCH SENIOREN is ontwikkeld door BELIO©. Technisch design, layout, en content, zijn door ons ontwikkeld (Ontwikkelaar: Arjan Hoekstra), en worden door Handelsonderneming Hoekstra, handelend onder de naam BELIO© verwerkt middels updates in de Google Playstore en iOS Appstore. Hierbij hanteren wij de actuele algemene voorwaarden en privacy regelgevingen van de Google Playstore en iOS appstore. Bij een app release worden updates gecontroleerd door medewerkers van de genoemde appstores. Hierbij wordt gebruik gemaakt van lokale apparaten van BELIO (test apparaten) indien nodig en op verzoek van deze partijen. Hierbij worden  geen gegevens of data van klanten gebruikt. De functionaliteiten en technische zaken die nodig zijn om de app te laten functioneren zijn in de oorsprong ontwikkeld door een extern bedrijf en ontwikkelaar waarmee wij een verwerkers overeenkomst hebben afgesloten. Deze is op aanvraag inzichtelijk mits hier een gegronde reden voor is. Hierbij worden geen klantgegevens gebruikt of gedeeld, nog in het verleden of in de toekomst. Mochten wij besluiten om in de toekomst eventuele functionele wijzigingen  ( Bijvoorbeeld nieuwe functies toe te voegen of technische wijzigingen door te voeren ter verbetering van onze diensten en producten )door te voeren in de BELIOTOUCH app, dan behouden wij ten alle tijde het recht om gebruik te maken van onze externe ontwikkelaar, waarmee wij een verwerkers overeenkomst hebben afgesloten. Eventuele test versies en testsessies worden door onszelf verwerkt, en aangepast indien nodig. Wij werken hierbij met lokale UDID nummers. (iOS en Android apparaten) Wij testen onze iOS versie in Testflight voordat wij updates doorvoeren. Voor meer informatie hier bezoekt u https://developer.apple.com/testflight/ Eventuele broncodes controleren wij in XCode11, voor meer informatie zie https://developer.apple.com/xcode/. Onze Android app versie testen en bewerken wij in Android Studio van Google indien nodig. Voor meer informatie hierover zie https://developer.android.com/studio. Bij de ontwikkeling van zowel de iOS als Android app versie van BELIOTOUCH worden geen klant gegevens gebruikt, verzameld, of gedeeld met derden.

Daarnaast is het belangrijk voor u als consument om te weten dat de data die wij opslaan en verwerken om uw horloge te laten functioneren met zowel de iOS als de Android versie in Nederland blijft en niet wordt gedeeld met derden. ( Zie opslag locatie in deze pricacy policy )

 

Onze gegevens:  

 

Handelsonderneming Hoekstra,  handelend onder de naam: 

GPS4KIDS

De Draei 16-O

8621 CZ  HEEG

E-mail verkoop@belio.nl

KVK Nummer 52268845
BTW Nummer NL001466632B48

 

Postadres:

de Jister 22, 8621 DR  HEEG.

 

 

Aanvullende verklaring en voorwaarden inzake uw privacy

 

Handelsonderneming Hoekstra, fysiek gevestigd aan de Jister 22 te Heeg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken.


Handelsonderneming Hoekstra verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze producten, diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

Website:


- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Woonplaats

 

BETALINGEN

Betalingen verlopen via payment provider Sisow. Dit gaat via beveiligde verbindingen. Meer over de privacy voorwaarden van Sisow vind u hier:

https://www.sisow.nl/privacyverklaring/

 

NIEUWSBRIEVEN

Wij versturen u geen nieuwsbrieven. Ook vragen of verplichten wij u niet om hier aan deel te nemen. Ook zullen wij u niet benaderen middels e-mail, post of telefonisch voor reclame doeleinden, of uw gegevens verstrekken aan derden voor dit soort doeleinden.

 


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Onze website, producten, en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via verkoop@gps4kids.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

Handelsonderneming Hoekstra verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


- Het afhandelen van uw betaling. Onze betalingen verlopen via payment provider Sisow. ( www.sisow.nl )

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Wij zullen u nimmer ongewenst benaderen voor commerciele doeleinden, of uw gegevens verstrekken aan derden voor commerciele doeleinden.

- U de mogelijkheid te bieden een APP account aan te maken (BELIO©TOUCH serie) bij meerdere toestellen

- Om goederen en diensten bij u af te leveren via Postnl.

 

Geautomatiseerde besluitvorming


Handelsonderneming Hoekstra neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Handelsonderneming Hoekstra) tussen zit. Handelsonderneming Hoekstra gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: BELIO©TOUCH APP voor iOs en Android gebruikers, en ons GPS webplatform. In onze email communicatie richting klanten maken wij gebruik van Microsoft Outlook.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


Handelsonderneming Hoekstra bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen.

 

Website bestellingen : Naam, adres, postcode en woonplaats : Onbeperkt

 

 

APP Accounts BELIO©TOUCH serie: Accountnaam(optioneel), telefoonnummers, IMEI, ID nummer : Onbeperkt

Routehistories: 12 Maanden.

 

Op verzoek kunnen uw account(s), historie, en gegevens laten verwijderen door onze privacy officier. Houd er dan wel rekening mee dat uw product niet meer functioneert. Meer informatie over het verwijderen van uw gegevens leest u hier.

 

Delen van persoonsgegevens met derden


Handelsonderneming Hoekstra deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Handelsonderneming Hoekstra blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Zonder akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden en privacy statement is het niet mogelijk om een bestelling bij ons te plaatsen.

Uw gegevens worden gedeeld met: 

1. PostNL

Reden: PostNL krijgt de opdracht van ons om uw bestelling af te leveren op het door u opgegeven adres. Zei ontvangen uw naam, postcode, straatnaam, huisnummer, en woonplaats. 

Wij werken met het programma Parcelware, welke ter beschikking is gesteld door PostNL. De adressen van onze klanten worden hier eenmalig ingevoerd, en niet opgeslagen door ons.

 

Uw website (bestel)gegevens en aanwezige platform gegevens worden opgeslagen en verwerkt bij:

 

2. Versio B.V. te Leeuwarden

Onze bestel website www.gps4kids.nl en platform server is aangeschaft bij Versio B.V. Ceintuurbaan 26-a, 8024 AA te Zwolle. Met Versio BV is een verwerkers overeenkomst afgesloten. De fysieke platform server is gevestigd op Gyroscoopweg 134-140 te Amsterdam.

Het ISO27001 gecertificeerde data center is in 2009 in gebruik genomen, voldoet aan alle belangrijke industrie-standaarden en is opgebouwd met hoogwaardige componenten. Het data center bevat een meervoudig uitgevoerde infrastructuur. Het datacenter beschikt over 24/7 bewaking, strikte toegangscontrole, camerabewaking, noodstroomvoorzieningen, klimaatcontrole en geavanceerde branddetectie en blusinstallaties.

 

Bewaartermijn Locatie gegevens platform server : U kunt tot 12 maanden terug kijken in uw route historie. Daarna worden deze gegevens verwijderd op een willekeurige datum door ons te bepalen. Op uw verzoek kunnen we dit eerder doen.

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


Handelsonderneming Hoekstra maakt via de website www.gp4kids.nl geen gebruik van cookies.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Als consument heeft u recht op vergetelheid. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Handelsonderneming Hoekstra en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar verkoop@belio.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 3 werkdagen, op uw verzoek. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Handelsonderneming Hoekstra neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze privacy officier via verkoop@gps4kids.nl T.a.v. Dhr. A. Hoekstra.